Kristin Scott-Thomas

Dame Kristin Ann Scott Thomas, DBE (born 24 May 1960) is an Anglo-French actress.